برای دریافت تخفیف از خدمات کلینیک از این قسمت عکس گرفته و در هنگاه تسویه به پذیرش نشان دهید تخفیف 40 درصد برای ویزیت تخفیف 25 درصد برای جراحی
شما منتقل می شوید...